Privatumo politika

Bendrosios nuostatos

Ši privatumo politika skirta visiems UAB „Vestekspress“ (toliau – Bendrovė arba Mes) klientams ir (ar) Bendrovės interneto svetainės https://www.westexpress.lt (toliau – Svetainė) lankytojams taip pat ir kitiems duomenų subjektams, kurie naudojasi ar ketina naudotis Bendrovės teikiamomis paslaugomis.

Bendrovė laiko, kad Jūs tinkamai susipažinote su šia Privatumo politika ir sutinkate, kad UAB „Vestekspress“, juridinio asmens kodas 110461363, registruotas buveinės adresas A. Stulginskio g. 5–59, 01115 Vilnius tvarkytų Jūsų pateiktą informaciją, įskaitant ir asmens duomenis tiek, kiek yra reikalinga Bendrovės ir Svetainės paslaugoms teikti, taip pat Svetainei valdyti ir jos funkcionavimui užtikrinti.

Bendrovė yra šioje Privatumo politikoje nurodytų asmens duomenų valdytojas ir (arba) tvarkytojas. Visi Bendrovės klientai ir (ar) Bendrovės interneto Svetainės lankytojai, kiti asmenys šioje privatumo politikoje laikomi duomenų subjektais.

Bendrovė gerbdama Jūsų privatumą ir Jūsų asmens duomenų apsaugą, deda visas įmanomas pastangas, kad būtų užtikrintas Bendrovės ir (ar) Bendrovės interneto svetainėje tvarkomų Jūsų asmens duomenų ir kitos informacijos saugumas ir konfidencialumas.

Bendrovė pasilieka sau teisę savo nuožiūra keisti ar papildyti šios Privatumo politikos nuostatas. Privatumo politikos pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Svetainėje dienos. Kai po Privatumo Politikos papildymo ar pakeitimo Jūsų naudojatės Bendrovės teikiamomis paslaugomis ir (ar) Svetaine, laikoma, kad Jūs neprieštaraujate ir sutinkate dėl tokių papildymų ir (ar) pakeitimų.

Privatumo politika paskutinį kartą peržiūrėta ir galioja nuo 2024 m. sausio 30 d. Privatumo politikos versijos Nr.: 2024 ver. 01.

Kas yra asmens duomenys?

Asmens duomenys – tai bet kokia informacija, susijusi su gyvu asmeniu, kurio tapatybė yra nustatyta arba gali būti nustatyta. Skirtinga informacija, kuri surinkta kartu gali atskleisti konkretaus asmens tapatybę, taip pat laikoma asmens duomenimis. Plačiau su asmens duomenų sąvoką kviečiame susipažinti čia.

Kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis?

Bendrovė tvarko asmens duomenis vadovaudamasi Europos Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas) dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą.

Bendrovė supranta asmens duomenų apsaugos svarbą ir tvarkydama Jūsų asmens duomenis, laikosi šių asmens duomenų tvarkymo principų:

▪ Jūsų asmens duomenys tvarkomi tik tiek, kiek tai reikalinga atitinkamiems aiškiai apibrėžtiems ir teisėtiems tikslams pasiekti, atsižvelgiant į Jūsų privatumo apsaugą;

▪ Jūsų asmens duomenys tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai bei tvarkomi tik tokiais tikslais, kurie atitinka tikslus, nurodytus prieš renkant Jūsų asmens duomenis;

▪ Bendrovė Jūsų asmens duomenis tvarko griežtai laikydamasi teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo reikalavimų;

▪ Jūsų asmens duomenys tvarkomi tik tokia forma, kad Jūsų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi;

▪ Jūsų asmens duomenų tvarkymui taikomos atitinkamas technines ir organizacines priemonės, kad būtų užtikrintas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ir sugadinimo. Bendrovė tvarkydama Jūsų duomenis, netaiko automatizuotu duomenų tvarkymu grindžiamų sprendimų, kurie sukelia teisines pasekmes ar panašiu būdu daro didelį poveikį.

Kokiais tikslais ir kokius Jūsų duomenis tvarkome?

Asmens duomenis renkame ir tvarkome, kad galėtume Jums tinkamai suteikti Bendrovės siūlomas paslaugas ir atlikti su tuo susijusius veiksmus. Bendrovė renka asmens duomenis šiais, žemiau išvardintais, tikslais:

▪ Lėktuvo bilietų Bendrovės internetiniame puslapyje užsakymas;

▪ Turistinių kelionių organizavimas;

▪ Verslo kelionių organizavimas;

▪ Verslo komunikavimas ir aptarnavimo kokybės gerinimas (telefoninių pokalbių įrašymas);

▪ Tiesioginė rinkodara;

▪ Klientų skundų (pretenzijų) ir kitų kreipimųsi tvarkymas;

▪ Kandidatų į pareigas asmens duomenų tvarkymas.

Asmens duomenų tvarkymas lėktuvo bilietų Bendrovės internetiniame puslapyje užsakymo tikslu

Jums nusprendus Bendrovės internetinėje svetainėje įsigyti lėktuvo bilietus, Bendrovė paprašys pateikti šiuos duomenis: vardą, pavardę, gimimo datą, asmens tapatybės dokumentų duomenis (dokumento numerį, išdavimo ir galiojimo datą, lytį, išdavusios valstybės pavadinimą), elektroninio pašto adresą, telefono numerį.

Lėktuvo bilietų Bendrovės internetiniame puslapyje užsakymo tikslu tvarkomų asmens duomenų saugojimo terminas - 10 metų nuo užsakymo, sutarties įvykdymo. Pasibaigus nurodytam duomenų terminui, Bendrovė įsipareigoja juos sunaikinti per protingą laiko terminą.

Asmens duomenų tvarkymas Turistinių kelionių organizavimo tikslu

Jums nusprendus kreiptis dėl turistinės kelionės organizavimo ar su kelione susijusių paslaugų užsakymo, Bendrovė, Jūsų paprašys pateikti šiuos asmens duomenis: vardą, pavardę, gimimo datą, asmens kodą, asmens tapatybės dokumentų duomenis, elektroninio pašto adresą, telefono numerį, Jūsų atstovaujamojo ir (ar) kartu keliaujančio, kito turizmo paslaugų teikimo sutartyje nurodomo asmens duomenis, taip pat kitą informaciją, kuri yra būtina siekiant tinkamai vykdyti kelionės ir (ar) kitų su kelione susijusių paslaugų užsakymą, susisiekti su Jumis dėl ketinimo sudaryti turizmo paslaugų teikimo sutartį, siekiant tinkamai suteikti Jūsų užsakomą paslaugą.

Turistinių kelionių organizavimo tikslu tvarkomų asmens duomenų saugojimo terminas – 10 metų nuo užsakymo, sutarties įvykdymo. Pasibaigus nurodytam duomenų terminui, Bendrovė įsipareigoja juos sunaikinti per protingą laiko terminą.

Asmens duomenų tvarkymas Verslo kelionių organizavimo tikslu

Jūsų asmens duomenis Bendrovė gauna ir tvarko paslaugų sutarties vykdymo tikslu. Šiuo atveju, asmens duomenis Bendrovei pateikia su Jumis susijęs juridinis asmuo, pvz., Jūsų darbdavys. (toliau – „Užsakovas“). Bendrovė, siekdama suteikti Užsakovui norimą paslaugą, pvz., verslo kelionės (tarnybinės komandiruotės) organizavimą ir ar kitų su kelione susijusių paslaugų užsakymo tvarkys šiuos Jūsų asmens duomenis: vardą, pavardę, gimimo datą, asmens kodą, asmens tapatybės dokumentų duomenis, elektroninio pašto adresą, telefono numerį, taip pat kitą informaciją, kuri yra būtina susisiekti su Jumis dėl verslo kelionės detalių tikslinimo ar esant ypatingoms aplinkybėms (pvz., informuoti Jus apie atidėtą skrydį), siekiant tinkamai suteikti Užsakovo užsakomą paslaugą.

Verslo kelionių organizavimo tikslu tvarkomų asmens duomenų saugojimo terminas – 10 metų nuo užsakymo, sutarties įvykdymo. Pasibaigus nurodytam duomenų terminui, Bendrovė įsipareigoja juos sunaikinti per protingą laiko terminą.

Asmens duomenų tvarkymas Verslo komunikavimo ir aptarnavimo kokybės gerinimo tikslu

Bendrovė, siekdama užtikrinti verslo komunikavimą ir įvertinti Jums teikiamų aptarnavimo paslaugų kokybę, įrašys Jūsų (įeinančius) ir Bendrovės darbuotojų (išeinančius) skambučius verslo klientų pagalbos linijos telefono numeriu (Numeris yra nurodytas sutartyje tarp Bendrovės ir Užsakovo). Pokalbių įrašymas yra grindžiamas teisėtu interesu. Prieš pradedant pokalbį Jūs būsite informuoti apie tai, kad pokalbis bus įrašomas. Jeigu nesutinkate, kad Mes įrašytumėme pokalbį, galite jį nutraukti ir susisiekti su Mumis kitomis komunikavimo priemonėmis.

Bendrovė Verslo komunikavimo ir aptarnavimo kokybės gerinimo tikslu, pasilieka teisę įrašyti ir kitus įeinančius ir išeinančius skambučius. Įeinančio skambučio atveju, prieš pradedant pokalbį Jūs būsite informuoti apie tai, kad pokalbis bus įrašomas. Išeinančio skambučio atveju, Bendrovės darbuotojas Jus informuos apie ketinimą įrašyti pokalbį ir (arba) Jums skirto skambučio pradžioje išgirsite pyptelėjimą, kuris yra signalas informuojantis, kad pradedamas pokalbio įrašymas.

Verslo komunikavimo ir aptarnavimo kokybės gerinimo tikslu tvarkomų asmens duomenų (pokalbio įrašas) saugojimo terminai – 3 mėnesiai kokybės vertinimui ir 1 metai sandorių sudarymui.

Asmens duomenų tvarkymas Tiesioginės rinkodaros tikslu

Bendrovė Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu tvarko vadovaudamasi Bendrovės asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais taisyklėmis, su kuriomis galite susipažinti čia.

Apsilankę Bendrovės svetainėje turite galimybę užsiprenumeruoti naujienlaiškius. Šiuo tikslu Jums reikia naujienlaiškių užsakymo formoje įvesti Jūsų elektroninio pašto adresą ir paspausti mygtuką „Užsisakyti“. Mes papildomai, prašysime patvirtinti, kad elektroninio pašto adresas, kurį nurodėte užsakymo formoje, ištiestų priklauso Jums. Atlikus patvirtinimo veiksmus galėsite gauti Bendrovės naujienlaiškius, kurie bus siunčiami vieną–keturis kartus per savaitę.

Naujienlaiškių prenumeratos galite atsisakyti Jums patogiu būdu: gauto naujienlaiškio apačioje paspaudę prenumeratos atšaukimo nuorodą „atsisakyti čia“, parašę Mums el. paštu naujienos@westexpress.lt ar paskambinę tel. 8 5 2122500.

Jūsų pateiktus asmens duomenis (elektroninio pašto adresą) Bendrovė tvarkys tol, kol galios Jūsų sutikimas, bet ne ilgiau nei 3 metus.

Asmens duomenų tvarkymas Klientų skundų (pretenzijų) ir kitų kreipimųsi tikslu

Bendrovė Jūsų duomenis tvarko ir tais atvejais, kai Jūs pateikiate skundą, pretenziją ar kreipiatės kitais ne turistinės kelionės užsakymo tikslais, paštu, elektroniniu paštu, Bendrovės interneto svetainėje ar Bendrovės socialinių tinklų paskyrose (Facebook, LinkedIn, Youtube). Asmens duomenys tvarkomi sutarties sudarymo ir vykdymo teisiniu pagrindu.

Skundą (pretenziją) galite pateikti kreipdamiesi tiesiogiai į Jus aptarnavusį vadybininką ar biuro vadovą, siųsdami paštu, adresu: A. Stulginskio g. 5–59, 01115 Vilnius arba el. paštu: biuras@westexpress.lt.

Jūsų asmens duomenis, pateiktus skundų (pretenzijų) nagrinėjimo tikslais Bendrovė saugos 3 metus nuo skundo, pretenzijos išnagrinėjimo dienos.

Visų kitų kreipimųsi tikslu, Jūsų asmens duomenis Bendrovė saugos tol, kol bus tinkamai išnagrinėta Jūsų pateikta informacija ir (ar) atsakyta į Jums rūpimus klausimus, bet ne ilgiau kaip 3 mėnesius.

Asmens duomenų tvarkymas Kandidatų į pareigas asmens duomenų tvarkymo tikslu

Bendrovė kandidatų į pareigas asmens duomenis tvarko Jūsų savanoriškai, aktyviais veiksmais pateiktus asmens duomenis ir tokia apimtimi, kokia jie buvo pateikti.

Jūsų asmens duomenys, pateikti kandidatų į pareigas asmens duomenų tvarkymo tikslais Bendrovė saugos tiek laiko, kiek yra vykdoma atranka į Jūsų pasirinktą (-as) darbo vietą (-as), bet ne ilgiau kaip 6 mėnesius. Vėliau, kandidatų į pareigas asmens duomenys yra sunaikinami.

Bendrovės interneto svetainėje tvarkomi asmens duomenys

Jums lankantis ir Bendrovės interneto Svetainėje, Bendrovė tvarko nuasmenintus duomenis rinkdama Lankytojų statistinius duomenis siekdama gerinti ir užtikrinti kokybiškų Svetainės paslaugų teikimą bei lankytojų patirties tobulinimą. Bendrovė tvarko šiuos nuasmenintus duomenis: IP adresas, apsilankymo data, trukmė, lankytinos puslapio dalys, naršymui internete naudojami įrenginiai, programos ir pan.

Bendrovės svetainėje naudojame slapukus. Slapukas – tai nedideli tekstiniai failas, kuriuos Jums lankantis mūsų svetainėje, naršyklė patalpina Jūsų įrenginyje. Slapukai skirti užtikrinti sklandų ir saugų svetainės veikimą bei siekiant suprasti Jūsų įpročius. svetainės veikimas būtų patogus, efektyvus ir atitiktų Jūsų poreikius bei lūkesčius.

Daugiau informacijos apie mūsų svetainėje naudojamus slapukus rasite mūsų Slapukų politikoje.

Bendrovės Svetainėje naudojamės svetainės analizės paslauga Google Analytics, kurios dėka galime fiksuoti ir analizuoti statistinius svetainės naudojimo duomenis. Plačiau apie Google Analytics ir informaciją, kurią šie įrankiai leidžia rinkti, galite sužinoti čia.

Bendrovės svetainėje įdiegta gyvo pokalbio funkcija, kurios dėka Jūsų galite realiu metu susisiekti su Bendrovės darbuotojais ir pasikonsultuoti Jums aktualiais klausimais ar tiesio pateikti užklausą paslaugų užsakymui. Jums pasinaudojus tiekėjo Intercom gyvo pokalbio funkcija Intercom Chat Jūsų pokalbio istorija yra persiunčiama į Bendrovės el. pašto dėžutę ir gali būti saugoma iki 2 metų. Kviečiame susipažinti Intercom privatumo politika čia.

Mes taip pat naudojamės Google, Facebook ir kitų internetinių reklamų teikėjų paslaugomis. Su šių paslaugų teikėjų privatumo politika, renkamais duomenimis ir taikomomis asmens duomenų apsaugos priemones galite susipažinti minėtų paslaugų teikėjų privatumo politikose. Daugiau informacijos apie tai, kaip veikia internetinių reklamų tiekėjų paslaugos, taip pat informaciją apie tai, kaip galite nesutikti su tokių reklamų rodymu ar tokių duomenų naudojimu, kviečiame susipažinti minėtų paslaugų teikėjų pateiktoje informacijoje. Norėdami susipažinti su Google pateikta informacija spauskite čia, norėdami susipažinti su Facebook pateikta informacija spauskite čia.

Padedant tiekėjams Google, Facebook renkami duomenys yra nuasmeninti. Asmens duomenys, kurių anonimiškumas užtikrintas taip, kad asmens tapatybė negali arba nebegali būti nustatyta, nebelaikomi asmens duomenimis.

Bendrovės interneto svetainėje atvaizduojamos trečiųjų šalių Svetainių dalys (angl. iframe), kurių pagalba Jums suteikiama galimybė užsisakyti paslaugas (poilsines ir pažintines keliones, lėktuvo bilietus, rezervuoti viešbutį, išsinuomoti automobilį, užsakyti automobilio parkavimo, bagažo, siuntų gabenimo paslaugas ir t.t.) internetu tiesiogiai iš trečiųjų šalių (duomenų valdytojų).

Šiuo atveju, Bendrovė veikia kaip trečiųjų šalių duomenų tvarkytoja, o asmens duomenys pateikiami trečiosioms šalims. Minėtose Svetainės dalyse, visa atsakomybė už Svetainės Lankytojo pateiktų asmens duomenų tvarkymą tenka trečiosioms šalims.

Bendrovė gali paprašyti Jūsų sutikimo trečiųjų asmenų vardu dėl tiesioginės rinkodaros Jų naudai.

Iš kokių šaltinių mes renkame Jūsų asmens duomenis?

Bendrovė tvarko tik Jūsų pačių pateiktus duomenis. Duomenis Jūs pateikiate tiesiogiai bendraudami su Bendrove – lankydamiesi mūsų biuruose, siekdami pasinaudoti Bendrovės teikiamomis paslaugomis, skambindami Mums telefonu, siųsdami elektroninį laišką, apsilankydami Bendrovės interneto svetainėje ar socialinių tinklų paskyrose bei prenumeruodami naujienlaiškius ir t.t.

Kam teikiame Jūsų asmens duomenis?

Bendrovė, priklausomai nuo Jūsų pageidaujamų užsakyti paslaugų (neapsiribojant Bendrovės interneto Svetainėje teikiamomis paslaugomis) Jūsų asmens duomenis (išskyrus kandidatų į pareigas) gali perduoti šiems duomenų gavėjams – rezervavimo sistemoms (pvz., lėktuvo bilietų, viešbučių rezervavimo sistemos); tiesiogiai vežėjams teikiantiems paslaugas oro, sausumos, vandens transportu; apgyvendinimo įstaigoms; ambasadoms; draudimo, pervežimo, nuomos bendrovėms, ekskursijų, gidų ir kitoms Jūsų pageidaujamas paslaugas teikiančioms bendrovėms ar partneriams.

Duomenys - perduodami tik tokia apimtimi ir tik tiek, kiek yra būtina Jūsų užsakymui įvykdyti ir paslaugai suteikti.

Duomenų gavėjai gali būti įsisteigę ir už Europos ekonominės erdvės ribų. Užsakydami Bendrovės paslaugas, kurios fiziškai yra teikiamos už EEE ribų Jūs suprantate, kad Jūsų asmens duomenys bus perduodami gavėjui už EEE ribų, o toks perdavimas yra būtinas sutarčiai vykdyti arba iki sutartinėms priemonėms, kurių imtasi Jūsų prašymu, įgyvendinti.

Taip pat Bendrovė gali perduoti Jūsų asmens duomenis, kitiems tretiesiems asmenims (duomenų tvarkytojams), kurie Bendrovės vardu ir nurodymais tvarko Jūsų asmens duomenis ir (ar) turi prieigą prie jų, pvz., informacinių sistemų, kūrimą, priežiūrą ir palaikymą atliekantiems paslaugų teikėjams ir (ar) kitiems asmenims, kurie padeda Bendrovei tinkamai teikti Jums paslaugas. Šiuo atveju, Bendrovė imasi tinkamų priemonių, kad pasitelkti duomenų tvarkytojai, jiems patikėtus asmens duomenis tvarkytų tik Bendrovės nurodytais tikslais, atliktų tik tuos veiksmus, kuriuos Bendrovė jiems nurodė atlikti, užtikrintų tinkamas organizacines ir technines asmens duomenų saugumo priemones.

Bendrovė turi teisę perduoti Jūsų tvarkomus asmens duomenis valstybės institucijoms ir įstaigoms, siekiant tinkamai įgyvendinti teisės aktų reikalavimus. Jūsų asmens duomenys, taip pat gali būti perduoti teisines paslaugas teikiantiems asmenims, kai šiuos asmens duomenis būtina atskleisti siekiant nustatyti, įgyvendinti ar apginti Bendrovės teises ir teisėtus interesus.

Bendrovė pasilieka teisę perduoti įsipareigojimų neįvykdžiusių subjektų (skolininkų) asmens duomenis tam, kad būtų galima administruoti įsiskolinimą.

Jūsų turimos teisės

Primename, kad Jūs, kaip duomenų subjektas, turite šias teises:

▪ žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą;

▪ gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie yra tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti;

▪ reikalauti ištaisyti tvarkomus savo asmens duomenis, jei duomenys netikslūs ir (ar) nepilni;

▪ reikalauti sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymą, jei tvarkomi pertekliniai asmens duomenys, jei atšaukiate savo sutikimą ar yra tam kitas pakankamas pagrindas;

▪ susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu gauti sus savimi susijusius asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikėte Bendrovei, ir persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui, arba reikalauti, kad Bendrovė tiesiogiai persiųstų šiuos asmens duomenis kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai įmanoma (teisė į duomenų perkeliamumą).

Ketinate įgyvendinti savo teises? Kreipkitės į Bendrovę el. paštu duomenuapsauga@westexpress.lt ar telefonu 8 5 2122500.

Atkreipiame dėmesį, kad įgyvendindami savo teises, Jūs privalote tinkamai patvirtinti savo asmens tapatybę. Bendrovei adresuotą prašymą turėtumėte pateikti kartu su asmens tapatybę patvirtinančiu dokumentu arba teisės aktų nustatyta tvarka elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinus savo asmens tapatybę.

Bendrovė Jūsų prašomą informaciją suteiks nemokamai per vieną mėnesį, tačiau jeigu Jūsų siunčiami prašymai bus akivaizdžiai nepagrįsti arba neproporcingi, visų pirma dėl jų pasikartojančio turinio, Bendrovė turi teisę imti pagrįstą mokestį, atsižvelgdama į informacijos teikimo arba pranešimų ar veiksmų, kurių prašote, administracines išlaidas, arba atsisakyti imtis veiksmų pagal Jūsų prašymą.

Jeigu Jūs manote, kad Bendrovė netinkamai tvarko Jūsų asmens duomenis ar netinkamai įgyvendina, ar neįgyvendina Jūsų teises, visų pirma prašome Jus kreiptis į Mus. Bendrovė yra pasirengusi visus nesklandumus išsiaiškinti kartu su Jumis. Tuo atveju, jeigu Jūsų netenkins Bendrovės atsakymas, Jūs taip pat turite teisę pateikti skundą Valstybinę duomenų apsaugos inspekcijai, kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę (daugiau informacijos: www.ada.lt).

Jūsų pareigos ir atsakomybė

Jūs, naudodamiesi Bendrovės, ir Bendrovės Svetainėje teikiamomis paslaugomis (pvz., pildydami užklausos formą), prisiimate visą atsakomybę už Jūsų teikiamų asmens duomenų teisingumą ir tikslumą, taip pat Jūsų asmens duomenų pateikimo teisėtumą ir atsakote dėl neteisėto tokių asmens duomenų tvarkymo Bendrovei ir (ar) tretiesiems asmenims galinčius kilti nuostolius.

Pasikeitus Jūsų nurodytiems asmens duomenims ar kitai su Jumis susijusiai informacijai, Jūs turite nedelsiant informuoti Bendrovę su prašymu pakeisti ir (ar) papildyti Jūsų pateiktus asmens duomenis ar kitą su Jumis susijusią informaciją.

Bendrovės turimos teisės

Bendrovė turi teisę neleisti užsakyti paslaugų ir nepriimti Jūsų asmens duomenų, tuo atveju, jeigu esate jaunesnis (-ė) nei 16 metų. Šiuo atveju Bendrovei turite pateikti tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą.

Bendrovei kilus abejonių dėl Jūsų pateiktų asmens duomenų ar kitos susijusios informacijos teisingumo, Bendrovė turi teisę prašyti šiuos duomenis ar kitą susijusią informaciją patikslinti ir (ar) papildyti.

Bendrovė, visomis protingomis pastangomis, siekia užtikrintų kuo sklandesnį Svetainės veikimą ir tęstinį jos palaikymą, tačiau neįsipareigoja užtikrinti nepertraukiamo Svetainės veikimo, kuomet tam įtakos turi nuo Bendrovės nepriklausomi veiksniai.

Kaip Mes rūpinamės Jūsų asmens duomenų saugumu?

Bendrovė taiko ir nuolatos atnaujina atitinkamas organizacines ir technines asmens duomenų saugumo priemones, skirtas apsaugoti Jūsų asmens duomenims nuo atsitiktinio ar neteisėto atskleidimo, sunaikinimo, pakeitimo ar nuo kitų neteisėtų veiksmų. Minėtos priemonės yra pasirenkamos atsižvelgiant į Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisėms ir laisvėms kylančias rizikas.

Bendrovė užtikrina griežtą prieigos prie tvarkomų asmens duomenų kontrolę. Bendrovė yra sudariusi konfidencialumo susitarimus ir supažindinusi su asmens duomenų apsaugos reikalavimais, asmenimis, kuriems yra suteikta teisė tvarkyti Jūsų asmens duomenis. Prieiga prie Jūsų asmens duomenų yra suteikiama tik tiems Bendrovės darbuotojams ir tik ta apimtimi, kiek tai – reikalinga Bendrovės darbuotojams priskirtoms funkcijoms atlikti ir (ar) paslaugoms Jums suteikti.

Berovė atidžiai renkasi duomenų tvarkytojus, kurie gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik pagal mūsų pateiktus nurodymus taip pat privalo užtikrinti Jūsų duomenų saugumą pagal galiojančius teisės aktus ir su mumis sudarytus rašytinius susitarimus.

Kilo klausimų? Susisiekite su mumis

Jeigu turite klausimų susijusiu su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, galite kreiptis į Bendrovės duomenų apsaugos pareigūną, elektroniniu paštu duomenuapsauga@westexpress.lt, skambindami telefonu 8 5 2122500 ar paprastu paštu, adresas korespondencijai: UAB „Vestekspress“ A. Stulginskio g. 5–59, 01115 Vilnius, laišką adresuokite UAB „Vestekspress“ duomenų apsaugos pareigūnui.

Jūsų duomenų valdytojas UAB „Vestekspress“, juridinio asmens kodas 110461363, registruotas buveinės adresas A. Stulginskio g. 5–59, 01115 Vilnius.

Jeigu Jūsų netenkina gautas Bendrovės atsakymas dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo ar teisių, Jūs taip pat turite teisę pateikti skundą Valstybinę duomenų apsaugos inspekcijai, kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę (daugiau informacijos: www.ada.lt).

Privilegijų kortelės privatumo politika

Ši privatumo politika skirta visiems UAB „Vestekspress“ (toliau – Bendrovė, Mes, Duomenų valdytojas) klientams, kurie turi ir naudojasi UAB „Vestekspress“ privilegijų kortelėmis.

Bendrovė laiko, kad Jūs tinkamai susipažinote su šia Privatumo politika ir sutinkate, kad UAB „Vestekspress“, juridinio asmens kodas 110461363, registruotas buveinės adresas A. Stulginskio g. 5–59, 01115 Vilnius tvarkytų Jūsų pateiktą informaciją, įskaitant ir asmens duomenis tiek, kiek yra reikalinga Bendrovės paslaugoms teikti.

1. Aktyvuodami privilegijų kortelę ir sutikdami su Privilegijų kortelės taisyklėmis Jūs pateikiate mums kortelei vykdyti ir administruoti reikalingus asmens duomenis: vardas, pavardė, el. paštas, Privilegijų kortelės numeris.

2. Jūsų pateiktus duomenis mes tvarkysime visą laikotarpį, kol Jūs esate kortelės turėtojas.

3. Jūsų vardą bei pavardę galime perduoti tretiesiems asmenims, teikiantiems su šia kortele gaunamas paslaugas, VĮ Lietuvos oro uostai, taip pat teikiantiems informacinių technologijų, audito, apskaitos, teisines paslaugas. Tretiesiems asmenims pateikiame tik tiek duomenų, kiek yra būtina konkrečiam pavedimui įvykdyti ar konkrečiai paslaugai suteikti. Mūsų pasitelkti duomenų tvarkytojai gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir negali jų naudoti kitiems tikslams ar perduoti kitiems asmenims be mūsų sutikimo. Be to, jie privalo užtikrinti Jūsų duomenų saugumą pagal galiojančius teisės aktus ir su mumis sudarytus rašytinius susitarimus.

4. Jūsų nurodytą el. pašto adresą naudosime tik registracijai, priminimams apie kortelės galiojimo pabaigą, informacijai apie kortelės pratęsimo sąlygas.

5. Mes imamės reikiamų techninių ir organizacinių priemonių tam, kad užtikrintume Jūsų pateiktų duomenų apsaugą nuo netyčinio ar neteisėto sunaikinimo arba netyčinio praradimo, pakeitimo, neįgalioto atskleidimo arba prieigos, taip pat nuo visų kitų neteisėtų apdorojimo formų.

6. Jūs turite teisę susipažinti su aukščiau nurodytu tikslu tvarkomais asmens duomenimis, ištaisyti neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti apriboti duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) ar sunaikinti duomenis, kai duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktų reikalavimų ar yra kiti teisės aktuose nurodyti pagrindai, taip pat teisę perkelti asmens duomenis (gali būti vykdomi tik teisės aktų nustatyta tvarka savo tapatybę patvirtinusio asmens reikalavimai dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo).

7. Turėdamas nusiskundimų ar klausimų dėl asmens duomenų tvarkymo, Jūs galite kreiptis į mūsų paskirtą duomenų apsaugos pareigūną el. pašto adresu duomenuapsauga@westexpress.lt arba į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (ada@ada.lt).

Turite klausimų?

Lauksime Jūsų žinutės

SUSISIEKIMO FORMA